National Shrine

of

Our

Mother

of

PERPETUAL

HELP

Redemptorist, Baclaran, Philippines

Novena Prayers

One of the attractions of the novena is the intercessory prayer of the novena, that is, prayer for the other.  True, each devotee brings her/his own petition but when he/she joins the thousand others who has his/her own individual petitions, in praying and singing the novena, each one is sort of transformed that he/she not only pray for his/her own but for the others.  The intercessory prayer of the Novena transform in the devotees a new consciousness and experience.  As soon as he/she arrives at the shrine he/she pray for each other to our Father in heaven through the intercession of the Mother of Jesus.

 

This new consciousness that the novena instills upon the devotees is an unselfish prayer.  When people enter into the Novena consciousness it is no longer "I" but "We".  They are not meant to pray only for their own needs, thinking of nothing and no one but themselves; they are meant to pray as members of a fellowship, in agreement, remembering that life and the world are not arranged for them as individuals but for the fellowship as a whole.

 

 

Sometime in the past, there was a complaint that the novena prayers tended to be individualistic and the sentiments too other-wordly, mostly about the "next" life and not enough about ongoing present life.   Another criticism is that many of the devotees go to the shrine merely for individual devotions and personal petitions for Our Mother of Perpetual Help.   Indeed, the danger of an individualized and compartmentalized faith is not far fetched.   In the early 1960s, there were church people who were disturbed by the fact that more people were attending the Wednesday Perpetual Novena than Sunday Mass.

 

Vatican II has reminded us about popular devotions: "Let the faithful remember moreover that true devotion consists neither of fruitless and passing emotion, nor in a certain vain credulity. Rather it proceeds from true faith, by which we are led to know the excellence of the Mother of God, and are moved to a filial love toward our mother and to the imitation of her virtues." Lumen Gentium (67)

 

Our continuous challenge in the shrine is how to balance their popular religiosity with a genuine sense of mission and active social involvement and encourage them to become more active in their respective parishes and communities.   The end goal is to cultivate a positive and liberating devotion to Mary.

Tagalog Novena

English Novena

Revised Novena Tagalog, 2016 Revised Novena English, 2016
 • Awit: Inang Sakdal Linis

   

  Inang sakdal linis

  Kami ay ihingi

  Sa Diyos Ama namin;

  Awang minimithi.

   

  Ave, Ave, Ave Maria

  Ave, Ave, Ave Maria

   

  Bayang tinubua'y

  ipinagdarasal

  at kapayapaan nitong sanlibutan.

   

  Ave, Ave, Ave Maria

  Ave, Ave, Ave Maria

   

 • Pambungad na Panalangin

  Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

   

  Mga kapatid, bilang mga anak ng ating Banal na Ina ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan.

   

  Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad.

   

  Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang Iyong Banal na Anak Upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito ginawa Mo kaming Iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito. Nagkasala kami sa aming mga kapatid; nagkasala kami sa Iyo. Mahabaging Ama, patawarin Mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan Mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak.

 • Awit: Birhen Maria, Tala sa Umaga

   

   

  Birhen Maria,

  tala sa Umaga

  noon pa man

  ay itinangi ka.

  Ang 'yong liwanag

  ang takdang lulupig

  kay Satanas, tao'y ililigtas.

   

  Iyong tunghan

  kaming nananambitan

  at ang lupang

  iyong tinapakan.

  Tulong mo'y ilawit

  sa 'min Maria

  ngayon at sa aming kamatayan.

   

  Ang kalinisan

  mo'y iginagalang

  naming mahina't makasalanan.

  Awa ng Diyos

  ang aming kahilingan

  Birhen Maria, kami'y tulungan.

   

 • Panalangin sa Novena

  Mahal na Ina ng Laging Saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Hesus upang maging Ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan lalung-lalo na ang biyayang ito …

   

  (tumigil at sabihin ang iyong mga hangarin).

   

  Noon ikaw ay nasa lupa, minamahal na Ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong Anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa maka-Amang pagmamahal ng Diyos tinanggap mo ang Kanyang Mahiwagang Kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakakamahal na Ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin, at tinutugon Niya ang lahat ang aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong Banal na Anak. Tulungan mong maunawaan namin na sinumang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin ng Kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na Ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila; tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, magpagaan ng tinitiis ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang-aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't-isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami'y iyong tutulungan.

   

  Amen.

 • Panalangin Para sa Tahanan

   

  Ina ng Laging Saklolo, pinili ka naming Reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng Sakramento ng Kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't-isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Nawa'y lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay-Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw napagpapala tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan, ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nasaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas, ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayo'y maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan.

   

  Amen.

 • Mga Kahilingan sa Ating Ina ng Laging Saklolo

   

  Santa Maria

  IPANALANGIN MO KAMI

   

  Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan

  IPANALANGIN MO KAMI

   

  Aming Ina ng Laging Saklolo

  IPANALANGIN MO KAMI

   

  Kaming makasalan ay tumatawag sa iyo

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang katulad mo, ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang kami'y maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba katulad ng inyong Anak na si Jesus.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang kami'y matakot na lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa Sakramento ng Kumpisal.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang maunawaan namin na kami'y tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay…

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at patitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang patuloy na mag- alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng Banal na Komunyon.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal at pagmamalasakit sa iba.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming mga gawain.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba…

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod…

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang idalangin namin na patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari…

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na may hilig na magpari, mag-ermano at magmadre…

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa kanya.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, kami ay nangangailang pa rin ng tulong ng Diyos.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang sa kamatayan ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang mamatay kaming kaibigan ni Kristo at ng aming kapwa.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga minamahal sa buhay kami sana'y aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong Anak.

  MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

   

  ( tahimik nating idalangin ang ating mga hangarin)

   

  Sta. Maria, tulungan mo kami sa aming pangangailangan, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo.

   

  Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging Ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen.

 • Pag-aalay ng Sarili sa Ating Ina ng Laging Saklolo

  (Unang Miyerkules lamang)

   

  Kanilis-linisang Birhen Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding Ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo iniaalay namin ang aming sarili sa iyong Kalinis-linisang Puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Iniaalay namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong Anak. At upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pag-aalay na ito, pinakamamahal na Ina ng Laging Saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo ikaw na pinakaganap na Kristiyano upang matapos naming mailaan sa iyoang aming sarili, sa buhay at kamatayan ay makapiling nawa kaming iyong Anak magpakailanman.

   

  Amen.

 • Awit: Birheng Mahal

   

  Birheng mahal,

  Birheng mahal,

  Ang nasa ko'y ano?

  Di nais ang kayamanan

  At tuwang napaparam;

  O, Birheng mahal,

  Birheng mahal

  Ang samo ko'y ito:

  Si Hesus

  na kalong mo sa bisig

  ligaya ng buhay ko.

   

  Birheng mahal,

  Birheng mahal,

  Dagat itong buhay.

  Ang 'yong Anak

  ay itanglaw

  at nang di maligaw;

  At, Birheng mahal,

  Birheng mahal,

  Ang nais ko'y ito:

  Sa hantungan

  nitong paglalakbay

  si Jesus ay makamtan.

 • Awit: Handog ng Tagapagligtas

   

  Handog na Tagapagligtas

  Langit sa amin nagbukas

  Pagkalooban ang iyong angkan

  ng pananggol sa kasamaan

   

  Ang isang Diyos ay purihin.

  Tatlong Persona ay sambahin;

  Ang buhay namin ay palawigin

  hanggang sa buhay na darating.

   

  Amen…

 • Pasasalamat

   

  Panginoon Hesukristo, na nasa Banal na Eukaristiya,sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo Niyang pagka-Diyos ay sumasa-iyo. at sa pamamagitan mo niloob Niyang pagkasunduin sa kanya ang lahat ng bagay. Loobin Mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ang Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan. Sa pamamagitan Mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay niya sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahanga-hangang mga bagay para sa amin. Nawa'y gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at nawa'y pagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang aming Ama sa pagsusugo Niya sa iyo: bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na nagligtas sa amin. at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng Iyong Ina upang maging Ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang di mabilang na biyayang tinaggap namin sa tulong niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanyaay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos. at sa walang sawang pagdamay ng iyong Ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. ANG KARANGALAN, KALUWALHATIAN AT PASASALAMAT AY MAPASA KABANAL-BANALANG TATLONG PERSONA … AMA * ANAK AT ESPIRITU SANTO * MAGPASAWALANG- HANGGAN AMEN.

 • Panalangin Para Sa Mga Maysakit

   

  Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis, at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan.

   

  Amen.

 • Awit: Sambahin ang Panginoon

   

  Sambahin ang Panginoon

  naririto sa altar

  kamatayan niya'y tagumpay

  na sa atin nagbibigay

  ng pag-asa sa ligaya

  at buhay na walang hanggan.

   

  Ang tinapay

  at ang alak

  na aming tinatanggap

  dito sa 'yong Sakramento,

  O Hesus ay buhay mo.

  Pag-alabin aming puso

  sa ningas ng pag-ibig mo.

   

  Amen, Amen.

 • Benediksyon

  V: Binigyan mo sila ng pagkaing galing sa langit

  (Aleluya)

   

  R: Bukal ng lahat ng kaligayahan.

  (Aleluya)

   

  Manalangin tayo

   

  Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng mahiwagang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong Bugtong na Anak, iniligtas mo ang tao. Lipos ng pagtitiwala naming ipinahahayag ang hiwagang ito sa pamamagitan ng Eukaristiya. Tulungan mong maranasan namin ang ginawa mong pagsakop, alang-alang kay Kristong aming Panginoon.

   

  Amen.

 • Pagpupuri

   

  Purihin ang Diyos.

  Purihin ang kanyang Santong galan.

  Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at Taong totoo.

  Purihin ang Ngalan ni Hesus.

  Purihin ang Kanyang Kabanal-banalang Puso.

  Purihin ang Kanyang Kamahal-mahalang Dugo.

  Purihin si Hesukristo sa Santisimo Sakramento sa altar.

  Purihin ang Diyos Espiritu Santo, ang Mang-aaliw.

  Purihin ang dakilang Ina ng Diyos na si Maria Santisima.

  Purihin ang maluwalhating pag-akyat sa langit kay Maria.

  Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.

  Purihin si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo.

  Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga santo.

 • Awit: O Sakramentong Mahal

   

  O Sakramentong Mahal

  na sa langit buhat

  ang puri ng kinapal

  Iyong iyong lahat

  Iyong-iyong lahat.

   

   

   

 • Awit: Aba Ginoong Maria

   

  Aba Ginoong Maria

  Napupuno ka ng grasya

  Ang Panginoong Diyos

  ay sumasaiyo

  Bukod kang pinagpala

  sa babaeng lahat

  at pinagpala naman

  ang iyong Anak na si Hesus.

  Santa Maria,

  Ina ng Diyos

  Ipanalangin mo kaming

  makasalanan ngayon

  at kung kami ay mamamatay.

 • Hymn: Immaculate Mother

   

  Immaculate Mother,

  to you do we plead;

  to ask God our Father

  for help in our need.

  Ave, Ave, Ave Maria

  Ave, Ave, Ave Maria.

   

  We pray for our country,

  the land of our birth;

  we pray for all nations,

  that peace on earth.

  Ave, Ave, Ave Maria

  Ave, Ave, Ave Maria.

   

 • Opening Prayer

  In the name of Father, and of the Son and the Holy Spirit. Amen.

   

  Brothers and sisters, as children of our Blessed

  Mother, we are gathered before her miraculous

  picture to honor her and to pray for all our needs.

  Unworthy children that we are, let us first of all

  ask God’s mercy and pardon.

   

  Merciful Father * You sent Your Divine Son * to

  redeem us by His death and resurrection * and to

  give us new life. * By this You make us Your

  children * to love one another in Christ. How

  many times in the past * we have forgotten this

  sublime dignity. * We have sinned against our

  brothers and sisters; * we have offended You.

  Merciful Father, forgive us.* Repenting sincerely

  of our sins, * we ask Your mercy; * may we

  always live as Your truly devoted children.

   

 • Hymn: Mary Immaculate, Star of the Morning

  1. Mary Immaculate,

  Star of the morning.

  chosen before the creation began,

  destined to bring through the light of your

  dawning,

  conquest of Satan

  and rescue to man.

   

  Refrain:

   

  Bend from your throne

  at the voice of our crying.

  Look to this earth,

  where your footsteps have trod.

  Stretch out your arms

  to us living and dying,

  Mary Immaculate, Mother of God.

   

  2. We sinners honor

  your sinless perfection;

  fallen and weak,

  for God’s mercy we plead.

  Grant us the shield

  of your mighty protection.

  Measure your aid

  by the depth of our need.

   

   

 • Novena Prayer

  Dear Mother of Perpetual Help * from the cross * Jesus

  gave you to us for our Mother. * You are the kindest,*

  the most loving of all mothers. * Look tenderly on us

  your children * as we now ask you to help us in all our

  needs * especially this one (Pause to recall your

  petition).

   

  While you were on earth, dear Mother * you willingly

  shared in the sufferings of your Son.* Strengthened by

  your faith and confidence * in the fatherly love of God *

  you accepted the mysterious designs of His Will.*

  We, too, have our crosses and trials.* Sometimes they

  almost crush us to the ground.* Dearest Mother, *

  share with us your abundant faith and confidence in

  God.* Make us aware that God never ceases to love

  us; * that He answers all our prayers * in the way

  that is best for us. * Strengthen our hearts to carry

  the cross * in the footsteps of your Divine Son. Help us

  to realize * that he who shares the cross of Christ *

  will certainly share His resurrection.

   

  Dearest Mother,* as we worry about our own problems

  * let us not forget the needs of others.* You always love

  others so much; * help us to do the same. * While

  praying for our own intentions * and for the intentions

  * of all here present at this Novena * we earnestly ask

  you, our Mother * to help us comfort the sick and the

  dying * give hope to the poor and unemployed * heal the

  broken-hearted * lighten the burden of the oppressed *

  teach justice to their oppressors * and bring back to God

  * all those who have offended Him.

   

  Dearest Mother, * help us to avoid sin * which

  separates us * from our heavenly Father * and from one

  another. * Full of trust in you * we place ourselves

  under the mantle of your maternal protection * and

  confidently hope * for your powerful help.* Amen.

   

 • Prayer for the Home

  Mother of Perpetual Help, * we choose you as Queen

  of our homes. * We ask you to bless all our families*

  with your tender motherly love. * May the Sacrament

  of Marriage * bind husbands and wives so closely

  together * that they will always be faithful to each

  other * and love one another as Christ love His

  Church.

   

  We ask you to bless all parents, * may they love and

  cherish their children * whom God has entrusted to

  them. * May they always give them the example * of a

  truly Christian life. * Help them to bring up their

  children * in the love and fear of God. * Bless all

  children * that they may love, * honor, and obey * their

  fathers and mothers. To your loving care * we

  especially entrust the youth of today.

   

  Give us all a sense of responsibility * that we may do

  our part * in making our home * a haven of peace *

  like your own home at Nazareth. * We take you as

  our model. * Help us to grow daily in genuine love of

  God and neighbor * so that justice and peace may

  happily reign * in the entire family of mankind.

  Amen.

   

 • Petitions to Our Mother of Perpetual Help

  Holy Mary

  ----------Pray for us.

  Holy Virgin conceived without sin…

  --------- Pray for us.

  Our Mother of Perpetual Help…

  --------- Pray for us.

  We sinners call to you …

  --------- Loving Mother help us.

  Seasonal

  Advent:

  That we may prepare like you for the coming of

  Christ…

  --------- Loving Mother help us.

  Christmas:

  That we may give our hearts completely to Christ, this

  Christmas…

  --------- Loving Mother help us.

  Lent:

  That we may be faithful to the promises we made at

  Baptism…

  --------- Loving Mother help us.

  Easter:

  That we may rejoice with you at Christ’s victory over

  sin and death…

  --------- Loving Mother help us.

  OTHER WEEKS:

  That we may be filled with the Holy Spirit and become

  courageous witnesses of Christ’s love for men…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may be more and more like our Divine Lord, as you were…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may be meek and humble of heart like your

  Son, Jesus…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may fear losing God’s friendship forever by

  unrepented sin…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may seek Christ’s mercy and forgiveness

  constantly in the Sacrament of Penance…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may be aware of God speaking to us in the

  events of daily life…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may pray daily with love and trust, especially

  in moments of temptation…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may realize the value of worshipping God

  together in the Eucharist…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent Communion…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may reverence our bodies as temples of the

  Holy Spirit…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may strive to be true Christian by our loving

  concern for others…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may proclaim the dignity of work by doing our

  own work conscientiously…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may forgive from our heart those who have

  wronged us…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may see the evil of seeking our won interest at the expense of others…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may work for the just distribution of this

  world's goods…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may share our talents with others for the good

  of the community…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may accept our responsibility in the

  community in the spirit of genuine service…

  --------- Loving Mother help us.

  To pray that the Holy Spirit may guide and strengthen

  Pope (name), the Bishops, and the clergy…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may be blessed with an increase of priestly and religious vocations…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may bring the knowledge and love of Christ to

  those who do not know Him…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may be ready at death to enter the home of our heavenly Father…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may die at peace with Christ and our

  fellowmen and women…

  --------- Loving Mother help us.

  That we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord…

  --------- Loving Mother help us.

  To pray that our departed brothers and sisters quickly

  share in your Son’s resurrection…

  --------- Loving Mother help us.

  Let us pray in silence for our own intentions (Pause)

   

  All:

  Holy Mary * help us in our needs * pray for all the

  people of God; * may all experience your perpetual help.

   

  Priest:

  Lord, you gave us Mary to be our mother ever ready to help us; grant us the grace to have recourse to her in all our needs.

   

   

 • Consecration to our Mother of Perpetual Help

  (1st Wednesday of the month)

   

  Immaculate Virgin Mary, * Mother of God and Mother

  of the Church, * you are also our Mother of Perpetual

  Help. * With hearts full of love for you * we consecrate

  ourselves to your Immaculate Heart * so that we may

  be your devoted children. * Obtain for us true sorrow

  for our sins * and fidelity to the promises of our

  Baptism.

   

  We consecrate our minds and hearts to you * that we

  always do the Will of our heavenly Father. * We

  consecrate our lives to you * that we may love God

  better * and live not for ourselves * but for Christ, your

  Son * and that we may see Him * and serve Him in

  others.

   

  By this humble act of consecration, * dear Mother of

  Perpetual Help, * we pledge to model our lives on you, *

  the perfect Christian, * so that, consecrated to you in

  life and in death * we may belong to your Divine Son for

  all eternity.

   

  Amen.

   

 • Hymn: Mother of Christ

  Mother of Christ, Mother of Christ,

  What shall I ask of thee?

  I do not sigh for the wealth of earth

  For the joys that fade and flee.

  But, Mother of Christ, Mother of Christ

  This do I long to see.

  The bliss untold which your arms enfold

  the treasure upon your knee.

   

  Mother of Christ, Mother of Christ

  I toss on a stormy sea.

  Oh, lift your Child as a beacon light

  to the port where I fain would be.

  And, Mother of Christ, Mother of Christ

  This do I ask of thee

  When the voyage is o’er

  O stand on the shore

  And show Him at last to me.

   

 • Hymn: O Saving Victim

  O saving Victim op’ning wide

  The gate of heaven to men below!

  Our foes press on from ev’ry side

  Your aid supply,

  Your strength bestow.

   

  To Your great name

  be endless praise.

  Immortal God-head,

  one in three;

  Oh, grant us endless

  length of days

  In our true native land

  with Thee.

   

  Amen…

   

 • Thanksgiving Prayer

  Lord Jesus Christ * truly present in the Most Blessed

  Eucharist * we adore You. It has pleased the Father *

  that in You, all His fullness should dwell * and that

  through You, He should reconcile all things to Himself.

   

  * Grant us the grace to be truly grateful * for all that

  our Father has done for us. * Grant that we may be

  truly sorry for our sins * and do penance for them.

  Through You, * we thank the Eternal Father for the gift

  of life. * He has created all the wonderful things of this

  world for us. * May we learn to use them well * so that

  through them * we may grow in love for Him.

   

  Above all, * we thank our Father * for sending You to

  us * as the greatest expression of His love, * to save us

  and all creation * by Your death and resurrection.

   

  We thank You, Lord, * for giving us Your own Mother, *

  to be our Mother of Perpetual Help.* May the countless

  favors * we have received through her intercession, *

  and especially through the Novena * inspire us to

  greater confidence * in God’s loving mercy * and her

  perpetual help. * Grant that we may always do the Holy

  Will of God * and persevere in His love. *

   

  TO THE MOST HOLY TRINITY * FATHER, SON, AND

  HOLY SPIRIT * BE HONOR, GLORY AND

  THANKSGIVING FOREVER AND EVER.

   

  Amen.

   

 • Prayer for the Sick

  Lord Jesus Christ * you bore our sufferings and carried

  our sorrows * in order to show us clearly * the value of

  human weakness and patience. * Graciously hear our

  prayers for the sick. * Grant that those who are

  weighed down * with pain and other afflictions of

  illness * may realize that they are among the chosen

  ones * whom you called blessed. * Help them to

  understand * that they are united with You in Your

  sufferings * for the salvation of the world.

   

  Amen.

   

 • Hymn: Let us Raise Our Voice

  Let us raise our voice

  To proclaim our faith

  Christ the Lord for us has died

  Dying, He destroyed our death,

  Rising, He restored our life.

   

  O Lord Jesus, we await

  Your last return in glory.

  When we eat the bread

  and we drink the cup

  in the blessed Eucharist.

  We meet You, our risen Savior

  Giving life to us anew

  Through life’s journey,

  be with us,

  to strengthen us forever.

   

  Amen. Amen.

   

 • Benediction

  V: You have given them bread from Heaven

  (Alleluia)

   

  R: The source of all happiness (Alleluia)

   

  Let us pray:

   

  Lord God, by the paschal mystery of the death and

  resurrection of Your only Son, You accomplished the

  work of man’s redemption. Full of trust, we proclaim

  the paschal mystery in the sacramental signs of the

  Eucharist. Help us to see ever growing in us the

  fruits of Your saving work through Christ our Lord.

   

  Amen.

   

 • The Divine Praises

  Blessed be God.

   

  Blessed be His Holy Name.

   

  Blessed be Jesus Christ,

  true God and true Man.

   

  Blessed be the Name of Jesus.

   

  Blessed be His most

  Sacred Heart.

   

  Blessed be His most

  Precious Blood.

   

  Blessed be Jesus in the most

  Holy Sacrament of the altar.

   

  Blessed be the Holy Spirit,

  the Paraclete.

   

  Blessed be the great Mother of

  God, Mary most holy.

   

  Blessed be her holy and

  Immaculate Conception.

   

  Blessed be her glorious

  Assumption,

   

  Blessed be the name of Mary,

  Virgin and Mother.

   

  Blessed be St. Joseph,

  her most chaste spouse,

   

  Blessed be God in His angels

  and in His saints.

   

 • Hymn: O Sacrament Most Holy

  O Sacrament Most Holy

  O Sacrament divine,

  All praise and all thanksgiving

  Be every moment Thine

  Be every moment Thine.

   

 • Hymn: Hail Mary

  Hail Mary, full of grace.

  The Lord is with you.

  Blessed are you among women,

  And blessed is the fruit of your womb, Jesus.

  Holy Mary, Mother of God.

  Pray for us sinners.

  Now and at the hour of our death.

   

  Amen.

   

 

About Us

    Shrine

        VMGS

         History

         Architecture

         Icon

   Redemptorists

   MPS Sisters

   Lay

         Missionaries

         Staff

         Volunteers

    Devotees

    Vendors

 

 

News

    Newsletter

 

 

Novena

    Prayers

    Letters

        Thanksgiving

        Petition

        Letter of the

        Week

 

 

Help Us

    Volunteer

         Altar Servers

        Lay Eucharistic

         Minister

         Music Ministry

         Lectors

         Ushers

         Multi-media

         Liturgical Arts

         Collectors

         Sacristy Ladies

         Youth

    Join

    Donate